• '
  De wet van de natuurlijke kringloop, de koolstof- en de stikstofcyclus vormen de basis voor Stagro.

 • '
  Het op de boerderij verwerken van natuurlijke restmaterialen tot humushoudende compost door toepassing van de Controlled Microbial Composting (CMC) techniek is de missie van Stagro.

Onze doelstellingen:

 • realisatie van duurzame landbouw en voedselvoorziening,
 • verbeteren van de voedselkwaliteit door verbetering van de bodemkwaliteit,
 • vermindering van het klimaatprobleem door opslag van koolstof in de bodem,
 • voorkomen van bodemdegradatie en bodemerosie,
 • verhogen van de bodemvruchtbaarheid en de bodemvitaliteit,
 • stimulering van het bodemleven,
 • verhogen van de bewerkbaarheid en draagkracht van de bodem,
 • verhogen van het waterbergendvermogen van de bodem,
 • verbeteren van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater,
 • stimulering van de weidevogelstand.